دستورالعمل کاربرد گلوتارالدیید( GLUTARALDEHYDE ) یا سایدکس


محلول گلوتارالدیید % 2 برای ضدعفونی واستریل کردن وسایل دندانپزشکی ،جراحی ،آندوسکوپی ، حرارت سنج ها و وسایل پلاستیکی و لاستیکی مورد استفاده در راههای تنفسی و بیهوشی به کارمی رود.
مکانیسم اثر: گلوتارالدیید یک دی آلدئید اسید ی است . قلیایی کردن این ماده بابیکربنات سدیم یا نمک های پتاسیم منجربه تبدیل آن به یک عامل ضد میکرب قوی بااثرمیکرب کشی ، ضدتوبرکلوزیس،قارچ کشی ، اسپورکشی و فعالیت ضدویروسی می شود .توانایی ترکیب حتی در حضور مواد آلی (خون ، بافت ، مخاط )نیز به میزان زیاد باقی می ماند.
هشدارها:
١ بخارا ت حاصل از محلول ممکن است باعث تحریک دستگاه تنفسی شود.
٢ تماس محلول با پوست و مخاط ممکن است باعث بروز حساسیت گردد.
نکات قابل توصیه : از تماس محلول باچشم ها، پوست و غشاهای مخاطی بایداجتناب شود. در صور ت تماس اتفاقی ، موضع باید سریع با آب شسته شود و درخصوص چشم ها به پزشک مراجعه شود.
مقدار مصرف : برای ضدعفونی و استریل کردن وسایل ابتدا باید دبریدهای موجود برروی اجسام توسط برس و یک محلول پاک کننده ملایم پاک گردد. سپس وسایل تمیز و خشک شده به مدت 10_٢٠ دقیقه برای ضدعفونی شدن و به مدت حداقل ٣ ساعت برای استریل شدن (از بین رفتن اسپورهای بیماری زا )در ظرف حاوی محلول قلیایی گلوتارالدیید غوطه ور گردند. برای به حداقل رسانیدن بو و جلوگیری ازتبخیر، در ظرف بسته نگهداشته شود. بایستی محلی که گلوتارالدیید استفاده می شود تهویه مناسب داشته باشد.

گلوتارآلدئید (Glutaraldid) :

محول گلوتارآلدئید یا cidex یک محلول و ماده قوی ضدعفونی، گندزدا واستریل کننده می باشد و قدرت اثر خود را درحضور مواد آلی (  مانند خون و بافت) حفظ می کند .به محلول گلوتارال هم معروف است وبرای گندزدایی و استریلیزاسیون لوازم و قطعات پلاستیکی و لاستیکی دستگاههای تنفسی مصنوعی ، بیهوشی ، لوازم پزشکی ، جراحی ، دندانپزشکی  ، سوند ها و ترمومترها بکار می رود.

همراه این محلول یک ماده فعال کننده و نیتریت سدیم است که به منظور جلوگیری از زنگ زدن لوازم اضافه می شود وقتی ظرف ماده فعال کننده به محلول گلوتارال 2 درصد اضافه شود، محلول سبز کم رنگی ایجاد می شودکه علامت فعال شدن محلول است و میتوان تا 14 روز فعالیت و خاصیت خود را حفظ کند و پس از این مدت بایستی دور ریخته شود.بنابراین به مقدار لازم از این محلول باید تهیه کرد و این محلول برای گندزدایی لوازم فلزی ماده مناسبی است .