نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
آزمایش های تانک ته نشینی - سایت بهداشت محیط ایران
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

آزمایش های تانک ته نشینی


آزمایش های تانک ته نشینی

آزمایش های تانک ته نشینی برای بررسی عملکرد حوض های ته نشینی نیز از طریق میزان حذف کل مواد جامد معلق (TSS) و نیز با میزان حذف BOD5 سنجیده می شود و به عواملی مانند بار هیدرولیکی یا بار سطحی،زمان ماند،خواص فاضلاب،خواص ذرات، دما، وجود جریان میانبر، بار سرریز، بار مواد جامد و وجود فاضلاب های صنعتی بستگی دارد. 

تانک ته نشینی در فرآیند لجن فعال

عملیات و راهبری مناسب حوض های ته نشینی در کنترل بو و نیز ممانعت از ورود بار بیش از حد مواد جامد وBOD بر روی سایر
فرایندهای پایین دستی، به ویژه سامانه های زیستی، ضروری است. از این رو لازم است که به طور مرتب آزمایش هایی بر روی
جریانهای ورودی، خروجی و لجن حوض های ته نشینی انجام داده شود تا در صورت لزوم عکسال عمل مناسب به سامانه اعمال شود. محاسباتی که برای تعیین عملکرد و کنترل حوض ته نشینی لازم است عبارتند از
 :

 1. درصد حذف، که با میزان حذف مواد جامد قابل ته نشینی، مواد جامد معلق وBOD مشـخص مـیشـود و بـا اسـتفاده از
  داده های جمع آوری شده روزانه یا حداقل دو بار در هفته قابل تعیین است.
 2.  زمان ماند هیدرولیکی، زمان ماند فاضلاب در حوض باید در محدوده طراحی شده که معمـولا بـین 1.5تـا 2.5سـاعت است باشد تا مواد جامد فرصت کافی برای ته نشین شدن داشته باشند. این زمان در واقع با جریان مایع تغییـر مـی یابـد. بنابراین سرعت و یا بده جریان فاضلاب به حوض باید در محدوده مقدار طراحی باشد.
 3. بار سطحی، که در واقع بده جریان فاضلاب به ازای واحد سطح حوض تهنشینی است. برای محاسبه این کمیت باید بده
  جریان را بر اندازه سطح حوض ته نشینی تقسیم کرد. مقدار طراحی این پارامتر معمولا بین 30 الی 50 متر مکعب بر متر
  مربع بر روز است. 
 4. بار مواد جامد، برابر است با مقدار مواد جامد ورودی در روز به ازای واحد سطح حوض ته نشینی و بر حسب کیلوگرم مواد
  جامد بر واحد سطح بر روز بیان می شود.
 5.  بار سرریز، مقدار جریان خروجی از حوض ته نشینی به ازای واحد طول سرریز را گویند. به عبارتی حاصل تقسیم بـده بـر
  طول سرریز، بار یا جریان سرریز را به دست میدهد. محدوده طراحی معمولا 125الی 500متر مکعب بر متـر مربع بر روز است. 
  این پارامتر عموما تاثیر اندکی بر عملکرد حوض های ته نشینی دارد.
 6. بده تخلیه لجن اطلاعات دقیقی را برای کنترل حوض ته نشینی فراهم می آورد و از رابطه زیر قابل تعیین است:
  – درصد مواد جامد در لجن × زمان کارکرد تلمبه × بده تلمبه = بده تخلیه (مواد جامد) لجن (کیلوگرم بر روز)
  – درصد مواد جامد کل در لجن، این مقدار از تقسیم وزن مواد جامد خشک در نمونه لجـن بـه کـل وزن نمونـه بـهدسـت
  میآید.
 7.  افزایش مقدار FOGبه بیش از محدوده معمول مبین ورود فاضلابهای کنترل نشده واحدهای تجاری و صنعتی است.
 8.  مقدار مواد فرار در لجن معمولا در حدود 70-80درصد مواد جامد خشک لجن است. کمتر بـودن ایـن مقـدار مـیتوانـد
  مبین ورود دانه و شن در لجن باشد.

به لحاظ اینکه حوض های ته نشینی شامل تجهیزات مختلفی هستند، عملکرد مناسب آن به عملکرد این تجهیزات بستگی دارد. بنابراین، آزمایش های تانک ته نشینی ، به کنترل و بازرسی قسمتهای مختلف آن مرتبط می شود.



















جهت اطلاع از مطالب به روز سایت به کانالهای ما در شبکه های اجتماعی بپیوندید.



   

(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)