نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
آبیاری با فاضلاب - سایت بهداشت محیط ایران
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

آبیاری با فاضلاب


آبیاری با فاضلاب

آبیاری با فاضلاب به دلیل عوارض سنگینی که در محصولات کشاورزی و همچنین برای آبزیان و … دارد شدیدا توسط استاندارد های سازمان ملی استاندارد منع شده است. با توجه به تاثیر غلظت آهن، منگنز و مواد معلق و همچنین تعـداد بـاکتری در گرفتگـی قطـره چکـان هـا که برای آۤبیاری استفاده می شود ، می تواند الگوی خوبی برای تعیین قابلیت استفاده از پساب ها و آبهای برگشتی در آبیاری تحـت فـشار باشـد.

در مورد عوارض بهداشتی استفاده از پساب ها و آبهای برگشتی برای آبزی پروری در مقایسه با استفاده از پساب ها در کـشاورزی تحقیقات کمتری انجام شده و به همان میزان اطلاعات کمتری نیز در دسترس است. مدارک و شـواهدی کـه در مـورد مـاهی هـا و گیاهان پرورش یافته در فاضلاب وجود دارد، نشان می دهد که انتقال آلودگی از طریق سطوح خـارجی گیاهـان و بـدن مـاهی ها بـه افرادی که در معرض و تماس با آنها هستند، انجام گرفته و باعث آلودگی می شود.

 

آبیاری با فاضلاب

نتایج و تجربیات نشان می دهد که علیرغم امکـان انتقال آلودگی از طریق محصولات تولیدی از آبهای بازیافتی (ماهیها و گیاهان) به ویژه از طریق سطوح خارجی بـدن مـاهی ها و گیاهان با افراد در معرض تماس، امکان انتقال از طریق بافتهای داخلی آنها به افراد محدود و اندک می باشد.

به طور کلی می توان گفت از نظر آلودگی بافتهای خوراکی که از طریق فرایند غیر بهداشتی (پرورش در آب آلوده) به وجود می آید تفاوت زیادی با شرایط طبیعی نمی کند. اگر از ماهی یا گیاه پرورش یافته در پساب آلوده به ترماتودها به طور خام و یا کـم پختـه شـده استفاده شود، در این صورت انتقال آلودگی به انسان اتفاق خواهد افتاد. شاخص کیفی میکروبی مربوط به حوضچه های پرورش مـاهـی وجود و یا عدم وجود تخم زنده تریماتودها در پساب مورد استفاده میباشد. البته مطالعات نـشان مـیدهـد کـارگرانی کـه در تمـاسطولانی مدت با گیاهان آبزی پرورش یافته در برکه های آلوده که به وسیله فاضلاب یا پسابهای صنعتی هـستند، معمـولا از میـزان بروز بیماریهای پوستی مانند سوزش و التهابات پوستی بیشتری برخوردار می باشند. 

براساس استاندارد سازمان بهداشت جهانی برای استفاده از پساب در پرورش آبزیان میزان اشر شیاکلی باید کمتـر و یـا مـساوی 10000در هر 100میلیلیتر و در هر لیتر هیچ تخم زنده ترماتودی مشاهده نشود. اسـتانداردهای مـرتبط بـا اسـتفاده از پـسابهـا و آبهای برگشتی در آبزی پروری به شرح ذیل ارائه می شود:

  •  توصیه های ملی EPAبرای معیارهای کیفی آب جهت آبزیان 
  •  معیار کیفیت شیمیایی برای استفاده از پسابها در برکههای پرورش ماهی
  •  راهنمای بهداشتی برای کیفیت پسابهای تصفیهشده در پرورش آبزیان کشور استرالیا 
  •  حداکثر غلظت توصیه شده برای پرورش آبزیان )استاندارد آب برای آبزیان اتحادیه اروپاجهت اطلاع از مطالب به روز سایت به کانالهای ما در شبکه های اجتماعی بپیوندید.   

(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)